Main Blade Grips: 180 CFX

Blade
BLH3401
Bestel

Aluminum Main Blade Grips: 180 CFX

Blade
BLH3401A
Bestel

Aluminum Main Rotor Head Block: 180 CFX

Blade
BLH3404A
Bestel

Swashplate: 180 CFX

Blade
BLH3406
Bestel

Aluminum Swashplate: 180 CFX

Blade
BLH3406A
Bestel

Servo Control Linkage Set: 180 CFX

Blade
BLH3410
Bestel

Main Bearing Block Set: 180 CFX

Blade
BLH3411
Bestel

Anti-Rotation Bracket: 180 CFX

Blade
BLH3412
Bestel

Carbon Fiber Main Frame: 180 CFX

Blade
BLH3413
Bestel

Battery Tray: 180 CFX

Blade
BLH3415
Bestel

Brushless Main Motor: 180 CFX

Blade
BLH3417
Bestel

Bottom Plate: 180 CFX

Blade
BLH3418
Bestel

Front Tail Boom Case: 180 CFX

Blade
BLH3420
Bestel

Bevel Gear: 180 CFX

Blade
BLH3422
Bestel

Tail Boom (2): 180 CFX

Blade
BLH3424
Bestel

Boom Support Set: 180 CFX

Blade
BLH3426
Bestel

Tail Pushrod (2): 180 CFX

Blade
BLH3427
Bestel

Tail Pushrod Guide Set: 180 CFX

Blade
BLH3428
Bestel

Tail Boom Clamp: 180 CFX

Blade
BLH3429
Bestel

Vertial Fin: 180 CFX

Blade
BLH3430
Bestel

Tail Case Set: 180 CFX

Blade
BLH3431
Bestel

Aluminum Tail Case Set: 180 CFX

Blade
BLH3431A
Bestel

Aluminum Tail Pitch Bellcrank: 180 CFX

Blade
BLH3433A
Bestel

Tail Pitch Slider: 180 CFX

Blade
BLH3434
Bestel

2.5x6x2.8mm Thrust Bearing: 180 CFX

Blade
BLH3438
Bestel